AR

Chestnut 20 ans

DENYAI

www.alawalstud.com
Johnny On The Spot ARSam Tiki+ *sambor++
Kyla Tili
Spot Me Tiki Shaiber
Kandi Ku
Djelaba Manganate ARSaint Laurent AR
Mandragore AR
--
-

Results : 1st Al Ain Sponsered by First Gulf Bank (Abu Dhabi, 1600m)
2nd Ras Al Akdhar (Abu Dhabi, 1400m)